Regulamin Konkursu Michael Patrick Kelly B•O•A•T•S

Regulamin konkursu MICHAEL PATRICK KELLY – B•O•A•T•S ESKANDER Krzysztof Grzegocki Spółka Komandytowa

Regulamin konkursu MICHAEL PATRICK KELLY – B•O•A•T•S
 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma ESKANDER Krzysztof Grzegocki Spółka Komandytowa z siedzibą w Opolu, ul. Malczewskiego 3/1, 45-030 Opole, NIP: 754-334-68-35, REGON: 520730434.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

6. Pierwszy etap konkursu trwa od 04 do 06 marca 2024, do godziny 23:59.

7. Drugi etap konkursu trwa od 07 do 11 marca 2024, do godziny 09:00.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 11 marca, za pośrednictwem fanpage’a.

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook, znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/biletykulturairozrywka/.

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na podaniu w komentarzu do grafiki konkursowej propozycji dokończenia zdania „Koncerty Michaela Patricka Kelly są jak...”.

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

12. W pierwszym etapie konkursu spośród komentarzy kapituła konkursu ze strony Organizatora wybierze trzy najciekawsze prace konkursowe – odpowiedzi w formie komentarzy pod konkursowym postem. Trzy najciekawsze odpowiedzi zostaną zaprezentowane w kolejnym poście, opublikowanym dnia 07 marca 2024.
Do każdego z trzech wybranych komentarzy zostanie przypisana jedna z trzech reakcji – emotikon: Lubię to (Like), Super (Love), Ha ha.

13. W drugim etapie konkursu jedna najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez internautów obecnych na fanpage na portalu społecznościowym Facebook, znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/biletykulturairozrywka/ .

14. Internauci głosują pod postem z dnia 11 marca, do godziny 09:00, poprzez kliknięcie przycisku – wybór danej reakcji przypisanej do wybranego komentarza.

15. Zwycięzcą konkursu zostaje autor komentarza, który otrzyma największą ilość reakcji internautów.

16. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

17. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

18. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

Nagroda

19. Nagrodą w konkursie jest płyta Michaela Patricka Kelly’ego B.O.A.T.S.

20. Nagrodę wyślemy zwycięzcy drogą pocztową na wskazany przez zwycięzcę adres korespondencyjny.

21. Nagrodę należy odebrać z placówki pocztowej we własnym zakresie. Nieodebrana przesyłka wróci do Organizatora bez możliwości jej ponownej wysyłki.

22. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage (z wyłączeniem adresu korespondencyjnego).

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

25. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

26. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: katarzyna@eskander.pl.

27. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Konkurs na Facebooku – MICHAEL PATRICK KELLY – B•O•A•T•S.

28. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

29. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma ESKANDER Krzysztof Grzegocki Spółka Komandytowa z siedzibą w Opolu, ul. Malczewskiego 3/1, 45-030 Opole, NIP: 754-334-68-35, REGON: 520730434. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: bilety@eskander.pl.

30. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage kulturairozrywka.pl na Facebooku.

31. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

32. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

33. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

34. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage kulturairozrywka.pl.

35. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

DO GÓRY