Regulamin konkursu MICHAEL PATRICK KELLY - B•O•A•T•S

Regulamin konkursu MICHAEL PATRICK KELLY – B•O•A•T•S

ESKANDER Krzysztof Grzegocki Spółka Komandytowa

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma ESKANDER Krzysztof Grzegocki Spółka Komandytowa z siedzibą w Opolu, ul. Malczewskiego 3/1, 45-030 Opole, NIP: 754-334-68-35, REGON: 520730434.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 06 do 10 września 2023, do godziny 23:59.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 11 września, za pośrednictwem fanpage’a.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook, znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/biletykulturairozrywka/.
 6. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage kulturairozrywka.pl.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na podaniu w komentarzu do grafiki konkursowej odpowiedzi na pytanie „Jak przekonał(a)byś kogoś, kto nie zna Michaela Patricka Kelly’ego, do udziału w jego koncercie?”.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych sześciu (6) zwycięzców.
 4. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana poprzez kapitułę konkursu ze strony Organizatora.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

  Nagroda

  1. Nagrodą w konkursie jest płyta Michaela Patricka Kelly’ego B.O.A.T.S. (Extended Edition).
  2. Nagrodę wyślemy zwycięzcom drogą pocztową na wskazane przez zwycięzców adresy korespondencyjne.
  3. Nagrodę należy odebrać z placówki pocztowej we własnym zakresie. Nieodebrana przesyłka wróci do Organizatora bez możliwości jej ponownej wysyłki.
  4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage (z wyłączeniem adresu korespondencyjnego).
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
  7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

   Reklamacje

   1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: [email protected].
   2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Konkurs na Facebooku – MICHAEL PATRICK KELLY – B•O•A•T•S.
   3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

   Obowiązek informacyjny

   1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma ESKANDER Krzysztof Grzegocki Spółka Komandytowa z siedzibą w Opolu, ul. Malczewskiego 3/1, 45-030 Opole, NIP: 754-334-68-35, REGON: 520730434. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected].
   2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage kulturairozrywka.pl na Facebooku.
   3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

   Postanowienia końcowe

   1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
   2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage kulturairozrywka.pl.
   4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.